Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Brig 36 Premantura versie 1 opgesteld in 2021

 1. Toepassing

 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Exceed Rental d.o.o. (hierna genoemd:” het Verblijf”)

 

 • In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘recreant’ verstaan: de persoon die met het Verblijf een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van de accommodatie. Onder het begrip ‘gasten’ wordt verstaan: de recreant en de door de recreant opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de recreant gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten en dienstverlening van het Verblijf.

 

 • Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Reserveringen

 

 • De Verblijven nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Het is niet toegestaan voor minderjarige om te verblijven in het Verblijf zonder begeleiding van een volwassenen.

 

 • Het Verblijf behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen reserveringen, met name reserveringen van groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

 

 • Bent u binnen 10 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

 

 • Tussen u en het Verblijf komt een overeenkomst tot stand op het moment dat u uw reservering bij het Verblijf plaatst en de reservering door het Verblijf is geaccepteerd.

 

 • De overeenkomst betreft huur van accommodatie(s) en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is alsmede daarmee samenhangende overige door het Verblijf geboden diensten en producten.

 

 • Alle gasten die aanwezig zijn in de accommodatie dienen zich verplicht te laten registreren voor de toeristenbelasting. Dit wordt bij aankomt in het Verblijf gedaan aan de hand van uw identiteitsbewijs. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan het Verblijf besluiten de gasten niet onder te brengen, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie of vergoeding.

 

 1. Wijzigingen in de overeenkomst

 

 • Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst en/of reservering wenst aan te brengen, is het Verblijf niet verplicht die wijzigingen te accepteren. Het is ter vrije keuze van het Verblijf om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. In het geval het Verblijf uw wijzigingen accepteert kan het Verblijf u wijzigingskosten in rekening brengen.

 

 1. Indeplaatsstelling

 

 • Het is het Verblijf, de recreant en andere gasten niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met het Verblijf.

 

 • Indien u en het Verblijf zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gasten worden vervangen, blijft u naast de recreant en/of gasten die u en/of andere gasten vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegen over het Verblijf voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

 

 1. Prijzen

 

 • Na het reserveren van een accommodatie in het Verblijf heeft u geen recht meer op speciale prijzen, kortingsacties of actietarieven.

 

 • Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW tenzij anders vermeld.

 

 1. Extra Kosten

6.1   U bent behalve de huurprijs en prijs van de overige afgenomen diensten/producten ook reserveringskosten, schoonmaakkosten en toeristenbelasting verschuldigd.

 

 1. Betalingen

 

 • Zit er tussen uw aankomstdatum en de datum van reservering meer dan 6 weken dan dient u minimaal 30% van de huursom te voldoen bij reservering.

 

 • Het (eventuele) restantbedrag van het factuurbedrag dient te zijn ontvangen door het Verblijf uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in het Verblijf als vermeld in de bevestiging van de reservering, zodat de volledige reservering betaald is uiterlijk 6 weken voor aankomst.

 

 • Bij het maken van een reservering binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele bedrag ineens voldaan worden bij reservering.

 

 • Als bij aankomst van het Verblijf blijkt dat er bedragen nog niet (volledig) zijn bijgeschreven op de bankrekening van het Verblijf, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plaatse te voldoen. Bij gebreke van de hiervoor genoemde betaling kan het Verblijf u het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteiten ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van het Verblijf, dan zal restitutie van het teveel betaalde bedrag achteraf plaatsvinden.

 

 • Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijnen voor betaling in verzuim en heeft het Verblijf het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren), onverminderd haar recht op vergoeding van alle schade die het Verblijf al als gevolg hiervan lijdt of zal komen te lijden, waaronder alle kosten die het Verblijf in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Het Verblijf heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.

 

 • Het verblijft heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit hoofde dan ook betaalde bedragen.

 

 1. Aankomst en vertrek

 

 • De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16:00 worden betrokken.

 

 • Indien u de overeenkomst met het Verblijf voor langer dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en het Verblijf daarmee akkoord gaat, is het Verblijf steeds gerechtigd een andere accommodatie in het Verblijf aan te wijzen.

 

 • Bij eventueel minder en/of korter gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteiten dan vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de recreant geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

 

 • Reserveringen worden altijd gemaakt voor vastgestelde aankomst- en vertrekdata. Het eerder vertrekken of later aankomen in uw accommodatie heeft dan ook geen invloed op de totale reissom. Er kan hierom ook geen aanspraak gemaakt worden op restitutie in dit geval.

 

 • Bij het niet juist achterlaten van uw accommodatie, overmatige vervuiling en/of schade aan accommodatie en/of aan zich de daarin bevindende goederen en/of bij vervuiling en/of schade aan het terrein/ de omgeving van het Verblijf, zal het Verblijf de schade direct bij de Recreant in rekening brengen welke direct dient te worden voldaan.
 1. Reglementen

 

 • Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website bij de desbetreffende accommodatie staat vermeld. Daarnaast is het gasten niet toegestaan in een accommodatie te verblijven wanneer deze personen niet ingeschreven zijn bij de reservering.

 

 • Alle gasten dienen zicht te houden aan de door het Verblijf opgestelde huisregels. Deze huisregels kunt u vinden in de informatie map die in elke accommodatie aanwezig is.

 

 • Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding dienen toe te staan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Tevens heeft het Verblijf het recht om gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat de recreant daarvoor recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen (huur)sommen.

 

 • Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.

 

 • De gast dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in container plaatsen).

 

 • Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, de huisregels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft het personeel van het Verblijf het recht zich toegang te verschaffen tot een accommodatie en/of iedere andere gebruiker terstond uit het Verblijf te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt en/of recht ontstaat op enigerlei andere vergoeding.

 

 • Indien het ernstige vermoeden bestaat dat door de gast van een accommodatie in strijd met de wet en/of openbare orde en/of goede zeden wordt gehandeld, is het personeel van het Verblijf gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen. Verder heet het Verblijf altijd het recht de verhuurde accommodatie te betreden voor inspectie.

 

 • Geluidsoverlast wordt niet geaccepteerd. Het is ten strengste verboden geluidsapparatuur buiten de woning te plaatsen en het volume zó hoog te zetten dat andere gasten van het Verblijf hier hinder van ondervinden. Wanneer u bij ondervonden overlast de aanwijzingen van het personeel niet opvolgt, heeft het Verblijf het recht u, de recreant en iedere andere gebruiker terstond uit de accommodatie te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt en/of recht ontstaat op enigerlei andere vergoeding

 

 • Accommodaties van het Verblijf zijn rookvrij. Indien een gast/gebruiker dit rookverbod niet naleeft, is het Verblijf gerechtigd een direct opeisbare boete van EUR 200,-- per accommodatie in rekening te brengen, zonder dat ingebrekestelling nodig is en onverminderd het recht van het Verblijf op vergoeding van dientengevolge geleden en/of te lijden schade.

 

10 Huisdieren

10.1 Huisdieren zijn niet toegestaan in het Verblijf. Indien een gast/gebruiker dit verbod niet naleeft, is het Verblijf gerechtigd een direct opeisbare boete van EUR 200,-- per accommodatie in rekening te brengen, zonder dat ingebrekestelling nodig is en onverminderd het recht van het Verblijf op vergoeding van dientengevolge geleden en/of te lijden schade.

              

11 Gebruik accommodatie; inventaris; zorgmiddelen

11.1 De Recreant en gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op de terreinen van het Verblijf, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur en inventaris.

11.2 Daarnaast zijn de gasten en degene die de gasten vergezellen steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de recreant onmiddellijk gemeld te worden bij het personeel van het Verblijf en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de recreant kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, anderen gasten en of leden van zijn gezelschap.

11.3 Indien u gebruik moet maken van zorgmiddelen (bijvoorbeeld, een aangepast bed, zuurstofflessen, een douchestoel etc.) tijdens uw verblijf, dan dient u dit voor eigen rekening en risico te regelen. Het Verblijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of door de door u geregelde zorgmiddelen, dan we het niet (tijdig) aanwezig zijn van deze zorgmiddelen.

 

12 Borg

12.1 Het verblijf kan van u bij reservering of bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt EUR 300,-- per accommodatie, maar kan bij verhuur aan groepen worden verhoogd.

12.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die het Verblijf kan lijden en/of moet maken bij niet nakoming van de verplichtingen van gasten en degene die de gasten vergezellen.

12.3 In het geval de borgsom niet direct wordt voldaan is het Verblijf gerechtigd de gast en/of meerdere gasten de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.

12.4 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is het Verblijf bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

12.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/ accommodatie en/of overige kosten) van het Verblijf op gasten gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

13 Annuleringskosten

13.1 Indien u een reservering annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering dient een vergoeding aan het Verblijf te worden voldaan, overeenkomstig het onderstaande:

 1. Bij annulering tot 6 weken voor de ingangsdatum is geen vergoeding verschuldigd.
 2. Bij annulering binnen 6 weken tot 2 weken voor aankomst, 50% van de overeengekomen prijs.
 3. Bij annulering binnen 2 weken tot 24 uur voor aankomst, 90% van de overeengekomen prijs.

4 Bij annulering op de dag van aankomst 100%.

13.2 Als uitzondering op bovenstaande geldt voor het kalenderjaar 2022 dat zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is gasten kunnen annuleren tot 24 uur voor aankomst. Bij annulering op de dag van aankomst is een vergoeding verschuldigd van 100% van de overeengekomen prijs.

13.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent             gearriveerd, wordt dit beschouwd als annulering.

 

14 Overmacht en wijzigingen

14.1 In het geval het Verblijf – al dan niet tijdelijk- niet in staat is om de overeenkomst geheel of            gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal binnen 14 dagen nadat zij kennis hebben gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/ andere periode etc.)

 

14.2 Overmacht aan de zijde van het Verblijf bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van het Verblijf, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, (personeels-) stakingen, blokkades, brand, overstromingen, aardbevingen en ander storingen of gebeurtenissen.

 

14.3 U bent gerechtig het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. Indien u niet akkoord gaat met het wijzigingsvoorstel heeft u het recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Het Verblijf zal ook alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade of gevolgschade.

 

15 Opzegging

15.1 Het Verblijf heeft te allen tijde het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gasten onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan en is het Verblijf ook op geen enkele wijze gehouden tot andersoortige vergoeding.

 

 1. Aansprakelijkheid

16.1 U bent als gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van het Verblijf ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of ander gasten, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden.

16.2 U vrijwaart het Verblijf voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gasten uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden.

16.3 Bij het niet juist gebruik c.q. achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

 

17 Klachten

17.1 Wij zullen er alles aan doen om klachten of gebreken direct op te lossen. Mocht u een klacht hebben dan vragen wij u deze te melden bij het personeel van het Verblijf.  Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan vragen wij u deze te melden via e-mail naar Info@exceedrental.com.

 

18 Reisdocumenten

18.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Het verblijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezig zijn van de juiste reisdocumenten.

 

19 Algemeen

19.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden het Verblijf niet. De ongeldigheid en/of nietigheid van een van deze afzonderlijk bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of delen daarvan doet niets af aan de geldigheid van de overige ( delen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Wijzigen en aanvullingen van de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. Op de onderhavige rechtsverhouding tussen partijen (en derhalve ook op deze Algemene Voorwaarden) is Nederlands recht van toepassing.